Doelstellingen RoNop

We hebben het al even genoemd: de recreatie-ondernemers van de Noordoostpolder geloven in samenwerking. Samen staan we sterk. Onze doelstelling is dan ook het scheppen van de meest ideale randvoorwaarden waarbinnen onze gewaardeerde gasten onbezorgd kunnen genieten van een breed en kwalitatief hoog aanbod aan toeristisch/recreatieve mogelijkheden in onze mooie regio. 

Concreet betekent dit dat het bestuur maandelijks vergadert, periodiek overleg voert met de voor het toeristisch/recreatieve beleid verantwoordelijke wethouder (de heer H. Wijnants ) en regelmatig Ronop-bijeenkomsten organiseert. Deze bijeenkomsten vinden gewoonlijk plaats bij één van de RoNop-leden die dan hun bedrijf presenteren, er worden sprekers uitgenodigd en we eindigen altijd met een informele (netwerk)borrel. Ook brengen we ieder kwartaal een nieuwsbrief uit en houden we in het algemeen de vinger aan de pols. Uiteraard treden we waar nodig/wenselijk op middels, bijvoorbeeld, ingezonden stukken aan de gemeenteraad of naar de lokale krant.

Het RoNop-bestuur heeft ten aanzien van meerdere actuele kwesties standpunten geformuleerd. Nadat deze aan de leden ter beoordeling zijn voorgelegd worden ze algemeen verklaard. Een aantal van onze standpunten vindt u hier.Standpunten RoNop

1.  Project Wellerwaard
2.  Schaliegas
3.  Bebording naar bedrijven
4.  Omgeving en bestemmingsplan
5.  Gebiedspromotie
6.  Internet buitengebied
7.  Participatiewet
8.  Het toeristisch en recreatief Noordoostpolder
9.  Openbaar vervoer
10. Toeristenbelasting

1. Project Wellerwaard
RoNop kiest ervoor actief deel te nemen aan het ontstaan van (overheid-)projecten waarbij een toeristisch en recreatieve invulling mogelijk is. Graag denkt zij mee en stimuleert de leden om individueel te investeren in het project of gezamenlijk hier een rol in te spelen.

2. Schaliegas
RoNop is tegen winning van schaliegas. Hier zijn een tal van argumenten voor te noemen. Hiervan is de schending van het imago van ons woon-,werk-en recreatiegbied voor de RoNop het belangrijkste.
Angst voor vervuiling van ons leefklimaat in welke vorm dan ook zal toeristen en recreanten weghouden uit Noordoostpolder, indien boringen en andere onderzoeken worden én zijn uitgevoerd.

3. Bebording naar bedrijven
RoNop stelt dat ondernemers en hun bedrijven eenvoudig gevonden moeten worden door hun klanten/gasten en leveranciers, evenals andere bedrijven in Noordoostpolder. Wat onze ondernemers onderscheidend maakt is dat zij zich voornamelijk richten op leisure-consumenten. Verwijzingen naar hun bedrijven met een herkenbaar, uniform en informatief karakter en geplaatst aansluitend op publieksstromen en efficiënt herhaald, hebben een wervend effect en dragen bij aan gebiedspromotie.

4. Omgeving en bestemmingsplan
RoNop pleit voor snelheid en maatwerk bij regelgeving en bij omgeving- en bestemmingsplannen in het bijzonder. Ondernemers reageren op de markt en moeten breed en innoverend bezig kunnen zijn. De markt is snel en de concurrent neemt snel een idee over. Beleid dient ondernemerszin te ondersteunen en goed doordacht te zijn. RoNop wil er wel voor waken dat specifiek aanbod de vraag gaat overstijgen.

5. Gebiedspromotie
RoNop is zich bewust dat Noordoostpolder nog geen toeristisch en recreatief imago heeft. Er dient veel energie gestoken te worden in het vermarkten van het toeristisch en recreatief product van Noordoostpolder. Zij ondersteund en stimuleert algemene gebiedspromotie in elke vorm.

6. Internet buitengebied
De recreatieve en toeristische sector is sterk afhankelijk van de digitale snelweg. Vinden en gevonden worden zijn uiterst belangrijk. Het digitaal aanleveren van gegegevens aan overheid, online boekhoud- en registratieprogramma's groeit uit tot volledig geïntegreerde bezigheden. Een internet met onvoldoende capaciteit en snelheid remt de ontwikkeling van de bedrijven. RoNop vindt dat iedere ondernemer zo snel mogelijk de beschikking krijgt van een modern, snel internet. Dit draagt bij aan de totale ontwikkeling van de Noordoostpolder in het algemeen en van het ondernemersklimaat in het in het bijzonder.

7. Participatiewet
Werknemers of potentiële werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt met de juiste talent (en) zijn voor leisure-bedrijven waardevol en met een goede begeleiding vaker dan wordt gedacht in te zetten, zeker daar waar zij andere werknemers in hun werkzaamheden kunnen ondersteunen.

8. Het toeristisch en recreatief Noordoostpolder
RoNop is een spreekbuis voor alle ondernemers met een bedrijf gericht op recreatie, toerisme en vrije tijd. Onder het toeristisch en recreatief Noordoostpolder verstaat RoNop het gezamenlijk aanbod van deze ondernemers. Samenwerking, productontwikkeling en het aaneen rijgen van 'pareltjes' is essentieel om toeristisch en recreatie gezien een positie te behouden en deze te verbeteren.

9. Openbaar Vervoer
In het rapport "Beleidsplan Recreatie en Toerisme Flevoland" gaat men uit van goede bereikbaarheid door snelweg, trein- en busverbindingen. De Noordoostpolder moet de toerist met eigen vervoer bezoeken. Een treinverbinding ontbreekt, de dorpen zijn niet of slecht bereikbaar op de voor de toerist gunstige tijdstippen. Een aantal attracties is helemaal niet bereikbaar, denk aan Schokland, Schokkerhaven en Wellerwaard. Ook zijn er geen onderlinge busverbindingen tussen de verschillende attracties.

Wij pleiten daarom voor betere busverbindingen naar bovengenoemde attracties. Met name het Werelderfgoed Schokland en de Orchideeënhoeve moeten optimaal bereikbaar zijn. Dit tenminste vanuit het westen, Amsterdam, Almere en Lelystad. De RoNop wil daarnaast graag dat er gekeken wordt naar (bescheiden) aanpassingen in bestaande routes. Voorbeeld: de bus van Zwolle naar Emmeloord maakt af en toe een omweg via Kraggenburg, normaal gaat deze vanaf Vollenhove rechtstreeks naar Marknesse. De frequentie is niet hoog, maar er komt een bus. Het is belangrijk de frequentie te verhogen wanneer er veel (toeristen)drukte wordt verwacht.

Bovendien is het belangrijk dat er promotie gemaakt wordt door Toerisme Flevoland en de VVV Noordoostpolder bij busondernemingen en de Zwarte Bus die vanuit Amsterdam naar Bataviastad gaat. Daarnaast blijft een snelle verbinding vanuit het westen naar ons gebied zeer belangrijk.

10. Toeristenbelasting

In de polder is altijd wat te doen

Uit je Tent Festival 2019 - 14 juni 2019 Het Uit-jeTent Festival daagt je uit ! Stel je eigen festival samen en combineer het met mooie overnachtingen op unieke locaties.
...
Klik hier voor meer informatie.

Kom in contact

 
RoNop
p/a Kampweg 34
8316 AH Marknesse
T: (0)527 - 25 24 06
E: info@ronop.nl